செவ்வாய், 30 அக்டோபர், 2012

திருட்டு வழிகாட்டிகளோடு........நேற்றுவரை 
நெருப்புப் பக்கங்களில் 
இருப்புக்கொண்ட நம் 
விருப்பான வரலாறு
திருட்டு வழிகாட்டிகளோடு
இருட்டு ப்பள்ளங்களில் இன்று 
குருட்டுப் பயணம் செய்கிறது .