செவ்வாய், 21 பிப்ரவரி, 2012

கதிரவன் ஒளிக்காய் காத்திருக்கும் தாமரைகள்...வீணை கைக்குவர 
விரல்கள் ஊனமாகியது .
விதியின் வழியில் 
கதியிழந்து கலங்கும் 
பதியற்ற இனமாய்....
இன்றும் இவர்கள் 
கதிரவன் ஒளிக்காய் 
காத்திருக்கும் தாமரைகள்...... 

1 கருத்து: